Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FRITID
Sevärt
Naturen
Allemansrätten
Björnspår
Naturstig
Blomflora
Fiske
Jakt
Fågelskådning
Skidspår
Simstrand
Skateramp
Kortjärvi i miniatyr
Terjärv kanotled
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Naturen i Kortjärvi

Typiskt för landskapet i Terjärv är många vackra sjöar och ett backigt landskap. I hela Terjärv finns ett 70-tal sjöar medan det i  Kortjärvi finns 2 sjöar; Kortjärvi och Rekijärvi sjöar. Dessutom rinner Kronoby å genom byn och förbinder sjöarna med varandra. Backarna har ofta gett efternamn åt de som bor på backen.

 

Sjöar

Vattenströmmen från Kronoby å medför syre till de grunda och näringsrika sjöarna  Kortjärvi (59 ha) och Rekijärvi (186 ha). I Kortjärvi hålls vassbeståndet i styr med regelbunden vassröjning. I båda sjöarna påträffas både nationellt och regionalt hotade växt- och djurarter.

Rekijärvi är en av de fiskrikaste sjöarna i området och nyttjas flitigt av fiskare både sommar- och vintertid.

Riispetoviken – Sjoändviken i södra delen av Kortjärvi bildar ett några hektar stort våtmarksområde där svärdslilja, vass, säv och sjöfräken bildar täta bestånd och fåglarna trivs.  


Kronoby å

Kronoby å börjar i Perho kommun och  kallas där Porasenjoki. Ån förbinder sjösystemet i Terjärv och rinner ut i Larsmo-Öjasjön. Totala längden på Kronoby år är 140 km och medelvattenföringen 6 kubikmeter/sekund. En helhetsplanering av Kronoby å pågick 1999 –2001. 

Mellan Grundfors damm och Kortjärvi sjö är höjdskillnaden ca 6 meter och här bildas små forsar.

Lataåågä  är en knapp halvkilometer lång ava, en vik som står i förbindelse med vattendraget bara via en smal passage.   

Natursköna områden bjuder på naturupplevelser såsom varierande natur, forsar, speciella växter, ett rikt fågelliv, samt vacka byavyer och kulturhistoria.


Skogen

Fornskogen på Kåtabacka har tidigare stolt visats upp åt alla intresserade. I skogen växte 123-130 -årig granskog med en del stammar över 30 meter höga. Nu är skogen nedhuggen och bara stubbarna finns kvar. 

Kvar finns dock djupa skogar med ödemark där vilda djur trivs. Duvhöken häckar här. I skogen kan berguv, sparvuggla och kattuggla susa om medan lappugglan, jordugglan och hornugglan är mera sällsynta. Flygekorren kan tyst glida förbi i skymningen.


Djurliv

Sjöarna och ån är fågelrika områden och det finns mycket jaktbara fåglar.

Sjön Kortjärvis stränder och området strax nedanom sjön är om våren översvämmat och ett rikt fågelliv kan iaktas. Området är populärt bland fågelskådare. Även nationellt hotade fågelarter förekommer. Infarten till Rekijärvi liksom våtmarkerna i Kortjärvi utgör värdefulla fågellokaler med ett rikt växtliv, de mest skyddsvärda i hela Kronoby å.   

I Kortjärvi sjös lummiga grönska håller uttern (nationellt hotad) till året runt. Uttern är ett mårddjur med revir. Bisamråttorna trivs i igenvuxna sjöar, men finns numera ganska fåtaligt då harpesten i början av 1980-talet gallrade stammen hårt. Andra däggdjur som håller till i sjöarna är vattensorken och vattennäbbmusen.  Åkergrodan (fridlyst) har påträffats i Rekijärvi.

Rekijärvi är en av de fiskrikaste sjöarna i Terjärv. Fiskfaunan i båda sjöarna består av abborre, gädda, braxen, lake, mört och gers samt inplanterade fiskar såsom sutaren, öring och gös. Nejonögon och hästiglar gömmer sig i gyttjan.  


Blomflora

I sjöarna växer sjöranunkeln (regionalt hotad) samt  blomvass. 

Vass, säv och sjöfräken bildar täta bestånd i våtmarks-området i sjön Kortjärvis södra del. Midsommartid lyser svärdsliljorna som gula fält. Svärdslilja och blomvass klassas som regionalt hänsynskrävande arter.

Blomfloran i skog och mark är riklig och här förekommer även hotade arter. Dikesrenarna, som blivit vår tids ängar, blommar rikligt under sommaren.


Naturupplevelser

Vill du uppleva naturen i Kortjärvi kan du t.ex:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlbacka

 


Kortjärvi-nappet

 

 

 

Kronoby å

 

 

 

Brun kärrhök

 

 

Fågelskådning

 

 

 

 

Prästkragar

 

 

 

Landsväg med Lupiner

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 9.8.2010