Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Byagårdsföreningen
Styrelsen
Stadgar
Talko
Produkter
Serveringsgrupper
30 års verksamhet
Sjökommittén
Årsmöte 2011
Årsmöte 2013
Kortjärvi marthakrets
Sånakonona
Bönehusföreningen
Övriga föreningar
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Föreningens 30-åriga verksamhet

Kortjärvi Byagårdsförening rf

Byagårdsföreningen är en ung förening. Första konstituerande sammanträdet hölls på Kortjärvi småskola den 5 mars 1973. Enligt mötesprotokollet beslöt man bilda en förening vars uppgift var att tillvarata Kortjärvibornas intressen och främja bybornas ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Till första ordförande valdes Göran Forsander och butiksföreståndaren Bernhard Sjölind valdes till sekreterare och fick i uppdrag att till föreningsregistret inlämna förslag till stadgar för registrering. Föreningen registrerades  den 18 januari 1974.
Till den första styrelsen hörde också Marita Edsvik vice ordf, Maj-Britt Österbacka kassör och Per Österbacka. Suppleanter: Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Småskolan hade indragits 1964 och då överlämnade kommunen skolhuset till byn. Huset renoverades 1974. Golvet förstärktes med 22 mm sokopanskivor och pålimmades en plastmatta. En oljekamin för uppvärmning av salen installerades. Skolan fick tjäna byn fram till slutet av 80-talet eller då huset kom i vägen för landsvägen som uträtades då. 1974 vann Kortjärvi över Småbönders i skidkamp.

1975
valdes Marita Edsvik till ny ordförande. Då tillsattes också en kommitte med uppgift att bygga ett el-ljusspår i den omgivande terrängen. Till kommitten hörde Bernhard Lassas, Elof Ahlsved och Jarl Byggningsbacka. En högtidlig invigning av el-ljusspåret ordnades före jul med kommundirektör Gösta Svenfelt som klippare av bandet och en mycket stor skara skidlöpare som skidade första varvet gemensamt. Elverket gav tillstånd för anslutning av elledningarna till byagårdens elmätare. Senare byggde också byns ungdomar en ishockeyrink vid Haribäcken. Den var i flitig användning några år. Också detta år vann Kortjärvi skidkampen över Småbönders.

1976
byggdes en ny vindstrappa på talko. Köket och ett rum på vinden iordningsställdes. Elvärme installerades. Samma år startade också pilskidstafetterna mellan byarna i Terjärv.  1976 fick byn vägbelysning.

1977
Någon anslutning till Terjärv vattendistributionsnät blev det inte ännu. Det ansågs bli billigare med vattenhämtning med ämbare från butiken tillsvidare.

1978
ersatte Torolf Nygård Bernhard Sjölind på sekreterarposten. Viking Nygård valdes till vaktmästare.

1984
Torolf Nygård ny ordförande. Nils Österlund till sekreterare.
1984 bildades sjökommitten ( Tage Lassas sammankallare, Jan Edsvik, Hans-Erik Dahlbacka, suppleanter Anita Bodbacka och Olof Skog) med uppgift att sanera sjön som vid detta tillfälle var mycket igenvuxen. På sommaren ordnades två talkotillfällen med en motorbåt och två roddbåtar och 15 män med liar, som röjde upp farleden till meddasnabba. Kommitte'n ordnade en insamling i byn och lyckades skrapa ihop 25.050 mk. Man köpte en båt med motor och vassklippningsaggregat och sommaren

1985
påbörjades klippningen av vass. Det första året kördes  i 130 timmar av 8 dagsverkare.
Samma år besluter styrelsen anta Väg och Vattens anbud om inlösen av byagården för 75.000 mk. En ny väg skulle byggas genom byn, vägen uträtas, varför byagården måste rivas. Nu följde en aktiv tid. Avtal om samarbete ingicks med Evangeliföreningen om samarbete, så att nya byagården kunde byggas ihop med bönehuset och serveringsutrymmet och köket kunde användas gemensamt. 

1986
En byggnadskommitte' bildades med Olof Skog som ordförande, Helge Byggningsbacka, Marita Edsvik och Torolf Nygård från byagårdens sida. Från bönehuset valdes Yngve och Inga-Lis Skytte och Levi Djupsjöbacka. En stockinsamling ordnades under vårvintern 1986. I början av maj sågades stockarna vid Görans såg. Strax efter midsommar grävdes grunden. Byn indelades i arbetsgrupper med en ansvarig timmerman i varje grupp. I månadsskiftet augusti september hölls taklagsfest. När MI- kurserna inleddes på hösten var källaren klar att tas i bruk. Under hösten och vintern inreddes och målades byagården. Det mesta av arbetet utfördes på talko, endast specialarbeten (el=Tekno, VVS=Sandström, Plåttaket=Peltoniemi, Ventilation=Nykänen) ufördes av specialister.

Dagsverken utfördes 566 st, 15 dagar/gård av byborna. Kostnadsförslaget var på sammanlagt 370.000 mk och i pengar betalades 210.903 mk. Gamla byagården revs den 30 juni. Styrelsen anhöll om att poststationen i Kortjärvi återupprättas. Söndagsposten började föras ut till Kortjärvi och Djupsjöbacka postlådor.   

2 maj 1987 hölls invigningsfest av byagården. Gösta Svenfelt festtalade.
1986 funderade man på att ordna sommarfest vid Djupsjöbacka, men på sommaren beslöt styrelsen att erbjuda Hästbacka by att ordna festen.

1987
ordnades så första sommarfesten i byn. Saneringsarbeten med serveringsrummet fortsatte och färdigställandet av vindsutrymmen påbörjades. Fotomontaget över byn utvidgades till att gälla 18 fotografier.

1988
Byanamnskyltar uppsättes. Startade byggande av Kortjärvi i miniatyr. Ett treårs projekt i MI regi med Gösta Nygård som ledare.

1989
ordnades den första majfesten på byagården. Festen föregicks av en utmaningskamp på skidor mellan mejeribolagen i byn. Det förlorande laget fick lov att bjuda det segrande laget på fest. Och Österbacka-Bodbacka mejeribolag nödgades bjuda.

1990
ordnades pilskidstafetten för sista gången.

1991
Mårten Forsander valdes till ny ordförande. Skötte också kassörens uppdrag. Rurik Dahlbacka sköter vaktmästaruppgifter, Viva Forsander städningen och Dan Österbacka gräsklippningen. Förstamajfesten hölls i fjällvärlden vid Haribjerje. Ordnades sommarfest med Svante Österbacka som festtalare och en folkdansgrupp från Nuckö i Estland, som uppträdde med flera dansnummer.

1992 
Gösta Nygård festtalade om släktforskning på sommarfesten. Styrelsen bjöd på körsång.1-maj festen hölls vid Bränslo. Kortjärvinappet samlade 202 deltagare
1993-94 Orförande Mårten Forsander festtalare på sommarfest. 1994 ordnades  puckrace den 12 mars.

1996
Nedmonterades kablar och armaturer på skidspåret den 1 maj.

1997 
Gubbarna bjöd på 1 majfest på byagården och bjöd på egenhändigt kokade kringlor. Medverkade till utgivningen av skoltidningen Treklangen för Djupsjöbacka skoldistrikt. Byaplanen godkändes 23 april 1997.

1998 
Pia Ravald festtalare på sommarfesten. Uppgjordes byaplan för Kortjärvi. Till arbetsgruppen hörde Leena Österbacka, Mikael Ahlsved, Mårten Forsander och Carita Söderbacka. Gruppen utökades senare med Torolf Nygård. Under året slipades och lackerades salsgolvet. Beslöts bygga regnskydd vid busshållsplatserna. 

1999
Festtalare på sommarfesten var Bernhard Sjölind. Bygget av regnskydd vid busshållsplatserna verkställdes. 1 majfesten hölls vid Kåtabacka. 17.11 ordnades trivselkväll med Djupsjöbacka skola.

2000
Till årets sommarfest hade kallats riksdagsman Nils-Anders Granvik som festtalare. Arbetsgrupp för naturstigen (trodo) utsågs (Bernhard Lassas, Torolf Nygård, Göte Edsvik, Alf Söderbacka och Mårten Forsander).Den 16 september invigdes naturstigen av kommundirektör Gösta Svenfelt. 9 december ordnades julhus i byagården. Under hösten påbörjades uppgörandet av delgeneralplan för Kortjärvi i MI regi med Olof Skog som dragare.

2001  
Kortjärvi utsågs till Årets by 2001. Vävstolarna flyttades till källaren. Carita Söderbacka ny sekreterare. Styrelsen hade under året sammanträtt 17 gånger och behandlat 92 &.

Aktiviteterna var påskbrasa, första majfest vid Meddasnabba, sommarfest med festtal av Ola Österbacka och dragspelsmusik av Osmo-Matias Ojanen, vandringsdag, julhus och talkokvällar. Årets nyfödda och inflyttade uppvaktades. Projektet Kortjärvi forntid-nutid-framtid startar med datakurs och planering.

2002
Folke Österbacka ny ordförande. Utmärkelsen Årets By 2001 med väggskylt och diplom överlämnades på Kronoby Folkhögskola av ordföranden för Österbottens Byar Ulf Grindgärds och styrelseordföranden för Österbottens Förbund Stig Östdahl. Kommundelsnämnden uppvaktade Årets by. 

3 st intervjukvällar för insamlande av material till historiken ordnades, på hösten fortsatte arbetet i MI regi. Målades tak- och ytterväggar. Förstamajfest vid åbron med roddtävling mellan mejeribolagen. Lillkalas- Byggningsbacka vann en första inteckning i vandringspris. Ett hundratal deltagare.

Bidrag om 1.000 € erhölls från undervisningsministeriet för tryckningskostnader av historiken. Arbetet med byutvecklingspunkten påbörjades. Delgeneralplanen godkändes. Kortjärvi Sonakonona inledde sin verksamhet. Kortjärvidag ordnades 8.6 med många besökare längre ifrån. Utgavs historikhäfte.

Sommarfest (150 personer) med nya kommundirektören Stig Östdahl som festtalare. Osmo-Matias Ojanen uppvaktades för framgång i Gyllene Harmonikatävlingen. T-shirts (87 st) med Kortjärvimotiv såldes. Samlartavla med Kortjärvimotiv såldes. Göte Edsvik uppvaktas för sin stora arbetsinsats med naturstigen. Uppvaktades vägverket med skrivelse om trafiksituationen. Julhus 7.12, julfest 11.12. Kanotledsprojekt diskuteras.  Riksdagsman Raimo Wistbacka inlämnat skriftligt spörsmål till riksdagen om vägsituationen och byggande av lätt trafikled.

2003
Gun Kuoppamaa ny sekreterare. Planerades renovering som Almaprojekt. Slipning och lackering av salsgolv och värmeisolering i köket. Anskaffning av nya stolar. Kanotledsgruppen med Carita Söderbacka som dragare avger rapport. Byautvecklingsprojektet med Mona Ahlsved som dragare startar. Skiddag 9.3. Byportalprojektet startar, på hösten båbörjades arbetet med hemsidan. Förstamajfest vid åbron. 

Sommarfest med andra finansminister Ulla-Maj Wideros som festtalare. Minister Wideros och riksdagsman Granvik uppvaktades om vägproblemen. Nyinvigning av renoverade byagården på Sonakononas självständighetsfest med mat. 3 veteraner uppvaktades Bernhard Sjölind, Leif Österbacka och Eli Byggningsbacka.

Pärthyveln flyttad till tröskhuset. Anhölls om stöd från kulturfonden för historiken. Infofolder om byn utgavs till sommarfesten. Scateramp byggdes vid åbron.

2004
Kanotlesprojektet som Pomo+projekt får ny fart, nu med Folke Österbacka som dragare. Gun Kuoppamaa arbetar vidare med byns hemsida. Byn har egen E-postadress kortjarvi@osterbotten.fi och domännamnet www.kortjarvi.fi. Bengt Ahlsved ny vaktmästare med John Byggningsbacka som snöröjare. Föreningens 30-åriga verksamhet firas på årsmötet med kaffe och tårta.

Verksamheten bestod redan från början av samlingstillfällen för byborna, aktiviteter för medelanskaffning till underhåll, skidtävlingar, byggande av el-ljusspår, 1:a  maj jippon m.m.
Talkoandan har alltid blomstrat i byn och föreningen har fungerat som initiativtagare till många projekt.
Naturstigen på ca 9 km är livligt använd också av motionärer längre ifrån och dessutom mycket välpreparerad. 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 10.8.2010