Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Byagårdsföreningen
Styrelsen
Stadgar
Talko
Produkter
Serveringsgrupper
30 års verksamhet
Sjökommittén
Årsmöte 2011
Årsmöte 2013
Kortjärvi marthakrets
Sånakonona
Bönehusföreningen
Övriga föreningar
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Stadgar för Kortjärvi Byagårdsförening r.f.

§ 1
Föreningens namn är Kortjärvi Byagårdsförening och dess hemort är Kronoby Kommun. Föreningens verksamhetsområde omfattar Kortjärvi, Djupsjöbacka, Långbacka, Gannabba och Sandvik gårdsgrupper.

§ 2
Föreningens syftemål är att främja befolkningens i nämnda område andliga, sociala och kulturella intressen.

Föreningen  fullföljer sitt ändamål genom ordnande av andliga möten, symöten, söndagsskola ävensom diskussions- och informationsmöten. Dessutom skall föreningen främja vuxenutbildningen genom ordnandet av olika praktiska kurser i exempelvis matlagning, sömmnad, vävning, trä- och metallslöjd, samt språk.

För att främja dessa syftemål strävar föreningen till att äga och underhålla en byagård.

§ 3
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att med vederbörligt tillstånd ordna fester, basarer, lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan äga och förvärva fast egendom samt emottaga gåvor och testamenten.

§ 4
Rätt att inträda som medlem i föreningen tillkommer envar man eller kvinna som fyllt 15 år.

§ 5
Föreningens medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställes av föreningens årsmöte.

§ 6
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och fyra andra ordinarie medlemmar samt tre suppleanter, valda för ett år i sänder av föreningens årsmöte.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig nödiga funktionärer.

§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordföranden och är beslutfört då minst tre medlemmar är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst utom vid val, där lotten avgör. 

§ 8
Föreningens namn tecknas av ordföranden och sekreteraren tillsammans, eller av viceordföranden och sekreteraren tillsammans.

§ 9
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och styrelsens årsberättelse jämte nödiga handlingar och verifikat skall senast den 1 februari överlämnas till föreningens revisorer och dessa skall senast den 1 därpåföljande mars tillställa styrelsen sin berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning under nästföregående år.

§ 10
Kallelse till föreningens möten sker genom annons i ortstidningen Österbottningen minst en vecka före mötet, samt genom särskilda anslag på olika ställen i gårdsgrupperna.

Föreningen är beslutför vid alla möten , då de äga rum enligt bestämmelserna i danna paragraf. 

§ 11
Vid föreningens årsmöten som hålles inom mars månad, behandlas följande ärenden:

  1. Val av ordförande för mötet och två protokolljusterare
  2. Konstaterande av mötets laglighet
  3. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen
  4. Fastställande av bokslutet
  5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga för föregående år
  6. Fastställande av medlemsavgift
  7. Val av ordförande för föreningens styrelse
  8. Val av fyra andra ordinarie styrelsemedlemmar och tre suppleanter
  9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  10. Handläggning av övriga i möteskallelsen möjligen nämnda ärende

§ 12
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att gälla omfattas av minst 3/4 av de i röstmingen avgivna rösterna samt bekräftas med samma röstmajoritet vid ett nytt föreningsmöte, som hålles minst en månad därefter. 

§ 13
Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas till fromma för Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f. 

§ 14
I allt övrigt skall stadgandena i gällande lag om föreningar tillämpas.========================================================

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 22.1.2006