Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Byaplan
Delgeneralplan
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Visioner
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Delgeneralplan för Kortjärvi by

En delgeneralplan för byn uppgjordes år 2001. Med hjälp av planen har vi möjlighet att befrämja befolknings-utvecklingen med inflyttning och nybyggande. Planen underlättar också möjligheten att få byggnadstillstånd. Planen finns till påseende vid byagården.  

Målsättning 

Huvudmålet är att styra småhusbyggandet med beaktande av landskapsbild, natur-förhållanden och befintlig verksamhet.

Vi vill befrämja befolkningsutveckling med inflyttning och nybyggande genom att bjuda ut byggnadsplatser och serviceplanering

 • Byns innevånares framtidsplaner skall beaktas
 • Det skapas förutsättningar för en vidare utveckling av byn
 • Planen fungerar som ett instrument för kommunen när den beviljar tillstånd för kompletterande bebyggelse samt miljötillstånd
 • Markägarna skall behandlas jämlikt och eventuella intressekonflikter förebyggas

 Innehåll

 • Presentation av planeringsområdet
 • Markägoförhållanden i området
 • Befolkning, arbetsplatser och tjänster
 • Bebyggd miljö
 • Naturmiljö och landskap
 • Särdrag och skyddsobjekt
 • Störfaktorer i miljön
 • Målsättningar
 • Motiveringar
 • Dimensionering
 • Samhällsteknik
 • Trafik och vägnät
 • Bilagor med kartor över vattenledningar, eldistributionsnät, bebyggelse och obebodda gårdar samt lantbrukslägenheter

 

 

 Lillkalas

 

Kurs 

Planen blev verklighet år 2001 - 2002 då Kronoby medborgarinstitut ordnade en kurs i byaplanering. Kursen drogs av Olof Skog. 

Planen underlättar bl.a. skaffande av byggnadstillstånd. Kursdeltagarna kartlade säljbara egnahemstomter och byggnader samt uppgjorde en plan för bevarande av gamla hus.

Kursdeltagarna kartlade vad som saknades i byn. Dämed kan vi lättare arbeta för förbättrad service genom att uppmuntra småföretagare att starta ny eller utvidga sin verksamhet och därmed bidra till nya arbetsplatser.

Planlösningar  baserar sig på önskemål om markanvändning i byn, som markägare och byinvånare har sammanställt. 

Delgeneralplan innehåller reservering för totalt 28 egnahemstomter och 2 radhustomter. Det finns även ett område för industri, affärshus samt farmområden.

Planen har medvetet överdimensionerats för att undvika markspekulation. 

Bevarande av speciella platser och skyddsområden har beaktats i planen. Planeringen utgår ifrån att det gamla bostadsbeståndet i byn bevaras varvid byggnadstraditionen bevaras för framtiden. 

Planen uppföljs och uppdateras av  Kortjärvi byagårdsförening r.f.

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 12.9.2010